Disclaimer
De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Anders Financieel Maatwerk (hierna te noemen: "AFM"), een onderneming gevestigd te De Bilt die aldaar kantoor houdt aan de Utrechtseweg 319a.

Alle informatie op deze website kan aan wijziging onderhevig zijn. AFM betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de informatie, maar garandeert niet dat de informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt AFM enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat of ontstaan is door gebruikmaking van de informatie, behoudens opzet of grove schuld van AFM zelf.

AFM wijst bezoekers aan deze website op het feit dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. AFM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, dan wel gebruik te maken van deze website. Tevens aanvaardt AFM geen aansprakelijkheid voor enige vertraging of fout(en) in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, via deze website.

De rechten op deze website en de informatie behoren toe aan AFM en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van deze website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFM. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailinglists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AFM.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met dit bezoekersreglement, de website en/of informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.